ภาพบน : รถว่าราชการของพระสถน
ภาพล่าง : ล้อรถคันแรกของพระสถน หน้ากว้างของวงล้อประมาณ 1.20 เมตร ใช้ไม้แผ่นเดียวในการสร้าง แต่ไม่พบร่องรอยของตัวรถ สันนิษฐานว่าคงจะเป็นรถที่ใช้บรรทุกของ
บ้านของพระสถนเถินบุรินทร์
 
 
แผนที่ท่องเที่ยว หน้าหลัก
E-mail : thoen_post@hotmail.com
 

 
 
รถว่าราชการนายอำเภอเถินคนแรกของเมืองเถิน อายุ 106 ปี
The car of the first sheriff in Thoen aged 106 years old
      
    เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองในรัชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2447 โดยได้เปลียนแปลงรูปแบบหัวเมืองมาเป็นแบบ มลฑล เกษาอภิบาล อำเภอ จังหวัด ทางราชการจึงแต่งตั้งให้ 'รองอำมาตย์เอกพระสถนเถินบุรินทร์' มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอเถินคนแรก พระสถนเถินบุริทร์ เดิมมีชื่อว่า นายมหาชัย สุริยะมณี เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2399 อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 153 บ้านเหล่า ต.ล้อมแรด อ.เถิน ดำรงดำแหน่งนายอำเภอเมื่อ ปี พ.ศ. 2447-2470 โดยได้รับตำแหน่งต่างๆดังนี้
   1. กรมพินิจประชากร พ.ศ. 2447
   2. หลวงประทานถิ่นเถิน พ.ศ. 2457
   3. พระสถนเถินบุรินทร์ พ.ศ. 2461
   4. รองอำมาตย์เอกพระสถนเถินบุรินทร์