ป่าสัก ไม้สัก 200 ปี

        เป็นป่าสักดั้งเดิมของบ้านสะพานหิน ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง ซึ่งชาวบ้านได้อนุรักษ์ไว้และเป็นป่าที่เดียวในภาคเหนือที่ยังเป็นป่าไม้ธรรมชาติแบบเดิม มีเนื้อที่ประมาณ 100 กว่าไร่ มีไม้สักตายยืนต้น 10คนโอบอยู่หลายต้นที่ยังหลงเหลือให้เห็นในปัจจุบัน


ประตูหอรบ

  ร่องรอยของประวัติศาสตร์ที่ยังคง
อยู่ให้เราย้อนรอยหวนรำลึกถึงงเส้น
ทางที่ผู้คนในอดีตได้ใช้เป็นเส้นทาง
ผ่านแดนระหว่างสองอาณาจักรได้
แก่อาณาจักรลานนาและอาณาจักร
สุโขทัยปัจจุบันยังคงหลงเหลือแนว
อิฐกำแพงเมืองโบราณตั้งอยู่ที่บ้าน
แม่พุมีทัศนียภาพโดยรอบเป็นหุบเขา

แผนที่ท่องเที่ยว หน้าหลัก