แผนที่ท่องเที่ยว หน้าหลัก E-mail : thoen_post@hotmail.com
   วัดท่านางตั้งอยู่เลขที่ 388 บ้านท่านาง ตำบลล้อมแรด อ.เถิน จังหวัดลำปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถและกุฏิ มีปูชนียวัตุที่สำคัญประกอบด้วย เจดีย์ปูนและพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะแบบเชีบงแสน
     วัดท่านางสร้างมื่อปี พ.ศ. 2370 โดยพระไชยลังกาและเจ้าตำหนักเป็นผู้นำในการก่อสร้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2448
   
อุโบสถวัท่านาง อนุสรณ์ช้าง 20 เล็บ

 

 
 
วัดท่านาง        Wat Thanang