บ้านดินทำมือหลังแรกของอำเภอเถิน 'ผมคิดว่านะ' ของปลัดฯจำรูญ ทำเองมากับมือครับดินล้วนๆยกเว้นหลังคาครับ 55  
  บ้านดิน อ.เถิน