ภาพบางส่วนของพระเจดีย์ธาตุวัดเวียงหลังการบูรณะ หลังจากที่ได้ทำการตกแต่งและพิธีการต่างๆแล้วเสร็จ ปัจจุบันได้ตกแต่งสถานที่ให้ดูเรียบร้อยและสะอาดตา มีมุมมองที่สวยงามกว่าเดิม ถึงแม้ว่าบางท่านได้แสดงทัศนะในการบูรณะถึงรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิมบ้าง แต่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดอยู่ที่ความเคารพและศรัทธาของพุทธศานิกชนของเราเป็นที่ตั้ง สำหรับวัดเวียงที่ถือได้ว่าเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของชาวเมืองเถิน ยังเป็นที่เคารพและสักการะตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน วันหลังจะหามุมภาพสวยๆมาฝากใหม่ครับ
   
พระธาตุวัดเวียงหลังการบูรณะ
เจดีย์วัดเวียง อ.เถิน