พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิหารวัดเวียง เนื่องในโอกาสบูรณะวิหารวัดเวียงซึ่งเป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองเถิน
มาแต่ครั้งโบราณกาล ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีภิกษุจากหลายสำนัก ผู้ประกอบพิธีทรงคุณวุฒิ
และภิกษุพม่าเข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วย อันเนื่องด้วยวัดเวียงได้มีการก่อสร้างมายาวนาน และมีการบูรณะมา
หลายยุคสมัยตามผู้ที่ปกครองยุคสมัยนั้นๆ จึงได้ทำพิธีสืบถอนและขอขมาต่อบรรพบุรุษก่อนได้ทำการบูรณะ
  ด้วยเหตุว่าวิหารวัดเวียงได้เกิดการทรุดโทรมทางโครงสร้าง เช่นโครงสร้างของหลังคา ผนัง และรูปแบบของ
พื้นอาคาร จึงได้มีการบูรณะซ่อมแซมขึ้นให้ยังคงแบบเดิม รูปแบบสถาปัตยกรรม และโครงสร้างเดิม
โดยที่คงศิลปะภายในและภายนอกให้คงเดิมมากที่สุด
   ซึ่งในการบูรณะครั้งนี้
ดูแลการบูรณะโดยกรมศิลปกรที่ 7 น่าน เป็นผู้ควบคุม
   สำหรับรายละเอียดและขั้นตอนการบูรณะ จะได้นำเสนอต่อไปครับ