จากแยกถนนสายเถิน-ลี้ กม.4 ไปทางหมู่บ้านนาบ้านไร่ แหล่ง OTOP แก้วโป่งข่ามของดีเมืองเถินไปอีกประมาณ 7 กิโลเมตร
ก็จะเข้าเขตหมู่บ้านแม่แก่ง ที่ซึ่งเป็นแหล่งบ่อขุดแก้วแร่ของเมืองเถิน ขับรถไปตามทางจนสุดถนนก็จะพบทางแยกทางขวามือ 
เป็นถนนสู่ "วัดบ่อแก้ว" ซึ่งเป็นวัดที่กำลังดำเนินการก่อสร้างด้วยแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกที่หลั่งไหลมาร่วมทำบุญจากทั่ว
สารทิศ จากคำบอกเล่าว่าตรงบริเวณที่ตั้งวัดแห่งนี้มีแหล่งแก้วแร่อยู่ชั้นใต้ดินด้วย และด้วยความเป็นบริเวณที่อยู่บนเขาในจุดที่
ค่อนข้างสูงจึงสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองเถินได้เป็นมุมกว้าง สวยงามอากาศเย็นสบายมากครับ
หากใครมีเวลาลองขึ้นไปเยีย่มชมและร่วมทำบุญก่อสร้างวัดได้ครับ
 
  วัดบ่อแก้ว  
  บ้านแม่แก่ง  
   
   
   
 

 
   
  ทางด้านขวามือคือที่ตั้งของบริเวณเขตพื้นที่เขตชุมชนเมืองเถิน อยู่ทางด้านทิศใต้  
   
   
   
  ทิศซ้ายมือเมื่อมองจากด้านบน จะเห็นแนวเทือกเขาผีปันน้ำกั้นอณาเขตสู่เมืองลำปาง  
   
  ชุมชนบ้านแม่แก่ง