สลากพัตรที่วัดเวียงปีที่แล้วครับ  
  สลากพัตรวัดเวียง