ขั้นตอนการบูรณะวิหารวัดเวียง โบราณสถานอันเก่าแก่ของเมืองเถิน ควบคุมการบูรณะโดยกรมศิลปกร รายละเอียดจะแจ้งอีกทีครับ