เรื่องเล่าเมืองเถิน
ประวัติเมืองเถิน
แผนที่ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ศิลปะ
สารคดี บทความ เรื่องสั้น
หน้าหลัก
เรื่องเล่าเมืองเถิน หน้าหลัก ประวัติเมืองเถิน
E-mail : thoen_post@hotmail.com
พระบรมสารีริกธาตุ เมื่อครั้งประดิษฐาน ณ วัดเวียง
       พระบรมสารีริกธาตุ
      
พระธาตุคือส่วนต่างๆของร่างกายของบุคคลที่บรรลุธรรม หมายถึง มีจิตใจที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลศ อันเนื่องจากการปฎิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้า สามารถเป็ได้ทั้งภิกษุและฆราวาส จิตใจที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลศจะมีพลังแห่งความบริสุทธิ์ ซึ่งจะเปลี่ยนส่วนต่างๆของร่างกายของคนให้มีคุณสมบัติภายในที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไป ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก จะสามารถเห็นได้ก็ต่อเมื่อสิ้นชีวิตและประชุมเพลิงร่างกายของบุคคลนั้น พลังความร้อนที่ได้จากการเผา แล้วจะเกิดวัตถุเล็กๆ มีสีสันต่างๆเรียกว่า "พระธาตุ" ซึ่งแตกต่างจากคนทั่วไปคือเมื่อเผาแล้วจะเหลือเพียงเถ้า หรือกระดูกเล็กๆ
      พระธาตุจะมีได้ บุคคลนั้นต้องบรรลุธรรมขั้นสูง ในขณะที่มีร่างกายเป็นมนุษย์เท่านั้น พระธาตุที่ปรากฏโดยทั่วไปมี 2 อย่างคือ
1. พระธาตุของพระพุทธเจ้า นิยมเรียกว่า พระบรมสารีริกธาตุ
2. พระธาตุของพระอรหันต์ นิยมเรียกว่า พระอรหันตธาตุ
     ในความเป็นจริงแล้ว พระบรมสารีริกธาตุยังมีสัณฐานพิเศษที่นอกเหนือจากที่ตำรากล่าวไว้


     
พระธาตุส่วนที่เป็นเนื้อหนัง หรืออวัยวะภายในทั้งพระบรมสารีริกธาตุ และของพระอรหันตธาตุสามารถลอยน้ำได้ ลักษณะการลอยจะลอยปริ่มน้ำกดน้ำ โดยน้ำจะเป็นแอ่งโดยรอบ องค์พระธาตุอยู่เสมอเดียวกับระดับน้ำโดยที่บางส่วนจมลงไป ไม่เหมือนกับไม้หรือขอนไม้ลอยน้ำ และเมื่ออยู่ใกล้กันพระธาตุจะลอยมารวมกัน
     สำหรับพระธาตุในส่วนที่เป็นกระดูกจะไม่ลอยน้ำ ยกเว้นองค์พระธาตุนั้นเล็กมาก ขนาดเมล็ดข้าวสาร
     องค์พระธาตุมีความมันวาว เนื้อละเอียด หากขยายด้วยกล้องที่มีกำลังสูงก็ยังเห็นผิวขององค์พระธาตุมีความละเอียด
     ลักษณะอีกประการหนึ่งของพระธาตุ คือ แต่ละองค์มีความแตกต่างกัน แม้จะมีสัณฐานเดียวกันแต่ก็ยังมีความแตกต่างในเรื่องรายละเอียด ไม่ว่าพระธาตุจะมีกี่แสนองค์ก็ตาม ก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ทั้งรูปลักษณ์ สัณฐาน ขนาด สีสัน ทั้งนี้เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ


     การสักการะพระธาตุ
     
การสักการะพระธาตุไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ที่แน่นอน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตใจ ที่น้อมรำลึกถึงพระคุณของท่านที่ยิ่งใหญ่ประมาณมิได้ ต่อสัตว์โลก การบูชาพระธาตุ คือการน้อมจิตใจให้เข้าถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
     พระธาตุของพระพุทธเจ้า คือส่วนพระวรกายของท่านที่กลายเป็นพระธาตุ ซึ่งวรกายของพระองค์ท่าน จะกลายเป็นพระธาตุทั้งหมด
     ส่วนพระธาตุของพระอรหันต์ จะกลายเป็นพระธาตุมากน้อย ขึ้นอยู่กับบารมีการบำเพ็ญเพียรมายาวนานเพียงใด และมีความเชี่ยวชาญในการเข้าฌานสมาบัติของท่านแต่ละท่าน


     ลักษณะและคุณสมบัติของพระธาตุ
     
พระธาตุของพระพุทธเจ้าโดยทั่วไปในตำราโบราณกล่าวไว้ มีเพียง 4 สัณฐาน คือ
1. สัณฐานดั่งเมล็ดข้าวสาร
2. สัณฐานดั่งเมล็ดถั่ว
3. สัญฐานดั่งเมล็ดงา
4. สัญฐานดั่งเมล็ดพันธุ์ผักกาด
   ซึ่งโดยทั่วไปมีกจะพบ เพียง 4 สัณฐานนี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีพระธาตุของพระพุทธเจ้าอีก 7 พระองค์ คือพระเขี้ยวแก้ว 4 พระองค์, พระรากขวัญ 2 พระองค์, พระอุณหิส 1 พระองค์ ซึ่งยังคงอยู่เป็นปรกติ ไม่แตกไม่กระจัดกระจาย