เรื่องเล่าเมืองเถิน และตำนานเมืองเถิน
ประวัติเมืองเถิน
แผนที่ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ศิลปะ
บทความ / สารคดี/ เรื่องสั้น
หน้าหลัก
ติดต่อเรา
   เป็นตำนาน หรือเรื่องเล่าขานของชาวอำเภอเถินและอำเภอใกล้เคียง เกี่ยวกับความเป็นมาและความเชื่อ ตามคำบอกเล่าหรือจากการจดบันทึกของชนรุ่นก่อน ซึ่งข้อมูลต่างๆ ทางเราจะได้เสาะหาและทำการนำเสนอตามการค้นหาและได้ยินมา
   สำหรับท่านที่มีเรื่องเล่า หรือภาพถ่ายในอดีตที่ต้องการนำเสนอ หรือเล่าขานให้ท่านอื่นได้รับรู้ และมีส่วนร่วมกับทางเราก็ยินดีมากครับ เพราะว่าข้อมูลในเชิงลึกบางอย่างค้นหายากอย่างยิ่งครับ ยังคงต้องอาศัยท่านผู้รู้แบ่งปันประสบการณ์ที่ท่านมี เพื่อเป็นข้อมูลศึกษาต่อไปครับ เพื่อจุดประสงค์เป็นสื่อกลางสาระสำหรับประชาชนโดยทั่วไป ให้ได้รับรู้เรื่องราวในเมืองเถินแห่งนี้ยิ่งขึ้นไปครับ
  
ตำนานพระนางจามเทวี ผู้ที่เป็นเจ้าปกครองนครหิริภุญชัย(ลำพูน) และมีส่วนร่วมบูรณะเมืองเถินในยุคแรก

ประวัติหมู่บ้านสบคือ
 เมืองเถิน จากอดีตสู่ปัจจุบัน
 เมืองเถิน ชุมทางสำคัญในเขตล้านนาไทย
  หนองฆ้อง บ้านสบคือ
  ตำนานห้วยแม่คำปาด
  พระบรมสารีริกธาตุ เมื่อครั้งประดิษฐาน ณ วัดเวียง
  บ้านท่านาง และช้าง 20 เล็บ
  พระสถลเถินบุรินทร์
   บ้านหนองเชียงราน
แผนที่ท่องเที่ยว
E-mail : thoen_post@hotmail.com
หน้าหลัก
ร่วมส่งเรื่อง ตำนาน หรือภาพถ่ายครับ
E-mail : thoen_post@hotmail.com