ประวัติศาสตร์เมืองเถิน Thoen History
        

หนังสือประวัติศาตร์เมืองเถินเล่มนี้ จัดทำขึ้นเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุทธิสีลสังวร (ขจร จรณธมโม) อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เจ้าคณะตำบลแม่มอก อดีตเจ้าคณะตำบลแม่มอก และอดีตเจ้าอาวาสวัดเวียง ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
       หนังสือประกอบไปด้วย ประวัติของท่านพระครูและประวัติศาสตร์ของเมืองเถิน รวบรวมและเขียนโดย คุณภูเดช แสนสา และให้การสนับสนุนโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆซึ่งต้องหาอ่านจากฉบับจริง
       สำหรับที่นำเสนอนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนของหนังสือเล่มนี้ คัดเอาเฉพาะด้านที่เป็นประวัติศาสตร์ของเมืองเถินที่ได้ถูกค้นคว้าและเรียบเรียง ซึ่งถือได้ว่ามีความสมบูรณ์มากฉบับหนึ่ง ด้วยวิธีการนำเสนอโดยวิธีการถ่ายภาพหน้าหนังสือแล้วบันทึกเป็นลักษณะรูปภาพ
      วัสถุประสงค์สำหรับท่านที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองเถินและผู้ที่ไม่สามารถหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านได้เพราะด้วยจำนวนที่พิมพ์ที่มีจำกัด ซึ่งยังไม่เพียงพอสำหรับผู้ที่ต้องการข้อรับรู้ข้อมูลของเมืองเถินและผู้ที่ต้องการศึกษาประวัติของเมืองเถิน

 
       
  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2  
  เถินโพส    
  เถินโพส หน้าหลัก